ရုရွားပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၏ အသိအမွတ္ျပဳ၊ အစိုးရတကၠသိုလ္ ျဖစ္ေသာ SouthWest State University မွ ေပးအပ္မည့္ Master of Business Administration (MBA)

ရုရွားပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၏ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖစ္ျပီးအစိုးရတကၠသိုလ္ ျဖစ္ေသာ SouthWest State University မွ ေပးအပ္မည့္ Master of Business Administratin (MBA) ကို စက္တင္ဘာလ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ iAcademic Institute ၌ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။.စုစုေပါင္း ဘာသာရပ္ (၁၂) ခု ျဖစ္ေသာ
(1) Marketing Management (2) Managerial Finance and Accounting, (3) Business Research (4) Project Management (5) Managerial Economics (6) Human Resource Management (7) International Business and Trade (8) Management (9) Business Development Management (10) Operations Management (11) Strategic Management (12) Leadership and Organizational Behavior ႏွင့္ Capstone Project (၁) ခု ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းကာလ (၁၄) လၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။

.
ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ၾကားမႈပံုစံမ်ား၊ Assessment Method မ်ားအတိုင္း ကို SouthWest State University မွ အသိအမွတ္ျပဳ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိ ဆရာ၊ ဆရာမၾကီးမ်ား မွ သင္ၾကား ပို႕ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ SouthWest State University မွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ Case Study မ်ား၊ ျဖင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ အခက္အခဲမ်ားကို မိမိတို႕ ၏ ကိုယ္ပိုင္ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္မႈ မ်ား ႏွင့္ဆန္းစစ္အေျဖရွာ ၾကရမည္လည္းျဖစ္သည္။ အတန္းခ်ိန္မ်ားကိုလည္း ရံုးခ်ိန္လြတ္ စီစဥ္ထားေပးထားပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို လည္း အရစ္က်စနစ္ႏွင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
.
ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိျပီးသူမ်ား (သို႕မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလိုမာလက္မွတ္တစ္ခုခု ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ လုပ္ငန္းခြင္အေတြြ႕အၾကံဳ (၂) ႏွစ္္ရွိထားျပီး အသက္ (၂၂) ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
.
တက္ေရာက္လိုသူမ်ား iAcademic Institute ( ph no : 09 254831911, 01 539130 ) အခန္း (၈၀၃) ၈ လႊာ၊ ပန္းျခံတာ၀ါ ေျမနီကုန္းသို႕ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။